Gói vay ngân hàng của chung cư thanh hà cienco5

[tintuc]

NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
CN NGỌC KHÁNH HÀ NỘI


Số:          /BIDV- KHCN
(V/v: triển khai chương trình tín dụng 15.000 tỷ đồng cho vay nhu cầu nhà ở đối với Khách hàng cá nhân)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2017


Kính gửi: Các Phòng, đơn vị  có liên quan
(Sau đây gọi là Chi nhánh)

Căn cứ Trụ sở chính thông báo triển khai chương trình tín dụng cho vay nhu cầu nhà ở đối với khách hàng cá nhân “Ngôi nhà ước mơ - Cuộc sống trọn vẹn” , Giám đốc Chi nhánh chỉ đạo triển khai thực hiện như sau:
1. Tên chương trình: Ngôi nhà ước mơ - Cuộc sống trọn vẹn
2. Tổng nguồn vốn: 15.000 tỷ đồng.
3. Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân vay vốn có nhu cầu về nhà ở, đất ở đích thực (vay mục đích tiêu dùng) theo quy định cho vay nhu cầu nhà ở hiện hành của BIDV.
4. Phạm vi, thời gian áp dụng: Trên toàn hệ thống BIDV từ ngày công văn này có hiệu lực đến hết ngày 30/06/2018 hoặc khi Trụ sở chính có văn bản thông báo dừng chương trình tùy điều kiện nào đến trước.
5. Các khoản vay áp dụng:
- Các Hợp đồng tín dụng phát sinh mới giải ngân lần đầu trong thời gian triển khai chương trình.
- Các hợp đồng tín dụng đã ký kết trước thời điểm triển khai chương trình này nhưng có khoản giải ngân lần đầu tiên nằm trong thời gian hiệu lực của chương trình. Chi nhánh chủ động thông báo với Khách hàng và ký kết Phụ lục hợp đồng tín dụng phù hợp nội dung chương trình.
6. Mức cho vay:
- Tối đa 85% giá trị HĐMB/ Phương án vay đối với thế chấp tài sản là Bất động sản đã được cấp GCN quyền sở hữu
- Tối đa 70% giá trị HĐMB đối với tài sản thế chấp là nhà ở hình thành trong tương lai
7. Thời gian cho vay:
- Tối đa 20 năm
8. Các chương trình ưu đãi:

Chương trình
Lãi suất cho vay
Thời hạn vay tối thiểu
Chương trình 1
- Đối với khách hàng nhận lương qua tài khoản tại BIDV: Lãi suất cho vay tối thiểu 7,1%/năm áp dụng trong 06 tháng đầu tiên kể từ thời điểm giải ngân lần đầu theo Chương trình.
- Đối với khách hàng không nhận lương qua tài khoản tại BIDV: Lãi suất cho vay tối thiểu 7,3%/năm áp dụng trong 06 tháng đầu tiên kể từ thời điểm giải ngân lần đầu theo Chương trình.
36 tháng
Chương trình 2
- Đối với khách hàng nhận lương qua tài khoản tại BIDV: Lãi suất cho vay tối thiểu 7,6%/năm áp dụng trong 12 tháng đầu tiên kể từ thời điểm giải ngân lần đầu theo Chương trình.
- Đối với khách hàng không nhận lương qua tài khoản tại BIDV: Lãi suất cho vay tối thiểu 7,8%/năm áp dụng trong 12 tháng đầu tiên kể từ thời điểm giải ngân lần đầu theo Chương trình.
36 tháng
Chương trình 3
- Đối với khách hàng nhận lương qua tài khoản tại BIDV: Lãi suất cho vay tối thiểu 8,1%/năm áp dụng trong 18 tháng đầu tiên kể từ thời điểm giải ngân lần đầu theo Chương trình.
- Đối với khách hàng không nhận lương qua tài khoản tại BIDV: Lãi suất cho vay tối thiểu 8,3%/năm áp dụng trong 18 tháng đầu tiên kể từ thời điểm giải ngân lần đầu theo Chương trình.
60 tháng
Chương trình 4
- Đối với khách hàng nhận lương qua tài khoản tại BIDV: Lãi suất cho vay tối thiểu 8,6%/năm áp dụng trong 24 tháng đầu tiên kể từ thời điểm giải ngân lần đầu theo Chương trình.
- Đối với khách hàng không nhận lương qua tài khoản tại BIDV: Lãi suất cho vay tối thiểu 8,8%/năm áp dụng trong 24 tháng đầu tiên kể từ thời điểm giải ngân lần đầu theo Chương trình.
60 tháng

- Lãi suất cho vay sau thời gian ưu đãi: Tuân thủ quy định điều hành lãi suất của BIDV trong từng thời kỳ, bảo đảm hiệu quả kinh doanh. (= Lãi suất tiết kiệm thời gian 24 tháng trả lãi sau của BIDV Ngọc Khánh Hà Nội  + tối thiểu 3,5%/năm)
- Trường hợp khách hàng trả nợ trước hạn trong thời hạn cho vay tối thiểu, thực hiện thu phần lãi đã hỗ trợ và thu phí trả nợ trước hạn như sau:
·      Trả nợ trước hạn trong vòng 12 tháng đầu tiên: phí trả nợ trước hạn tối thiểu 1% x số tiền trả nợ trước hạn.
·      Trả nợ trước hạn từ tháng 13 đến hết tháng 36 (đối với chương trình 1 và chương trình 2) hoặc đến hết tháng 60 (đối với chương trình 3 và chương trình 4): phí trả nợ trước hạn tối thiểu 0,5% x số tiền trả nợ trước hạn.

Nơi nhận (      bản):
- Như trên ;
- Lưu VP, KHCN.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC


[/tintuc]

Tags: